ด่วนจี๋..ผู้ถือบัตรคนจน เร่งคืนภายใน 7 มิ.ย. 64

เน้นย้ำ ผู้ถือบัตรคนจนเร่งคืนบั ตรภายใน 7 มิ.ย.นี้

ทางกระทรวงการคลัง ชี้แจง ผู้ที่มีบัตรสวัส ดิการแห่ งรั ฐ มีความประส งค์ รับสิ ทธิ “คนละค รึ่ง
ระยะที่ 3-ยิ่ งใช้ยิ่ งได้” ต้องสละสิ ทธิพ ร้อมคื นบัตรค นจ นภายใน 7 มิ.ย.นี้

 

น.ส.กุลย า ตันติเ ตมิท ผู้อำนว ยการสำนักงานเศร ษฐกิจการคลัง ในฐานะที่เป็นโ ฆษกกระทร วงการคลัง

ปิ ดเผยว่า ตามที่คณะรั ฐมนตรีมีมติเห็ นชอบผลการพิจ ารณาข องคณะกร รมการกลั่ นกร องการใช้จ่ ายเสนอ
โดยมอบหม ายให้กระทร วงการคลั งดำเนินมาตรก ารลดภาระค่ าคร องชี พและฟื้ นฟูเศ รษฐกิจจากผลกระทบของ

CV ซึ่งประกอบด้วย 4 โครงการ ได้แก่ โคร งการเ พิ่มกำลังซื้ อให้แ ก่ผู้มีบั ตรสวั สดิการแห่งรั ฐ (ผู้มีบัตรฯ) ระยะที่ 3
โครงการเพิ่ มกำลังซื้อใ ห้แก่ผู้ที่ต้อ งการความช่ว ยเหลือเป็นพิเ ศษ โค รงการคนละค รึ่ง

ระยะที่ 3 และโค รง กา รยิ่ งใช้ยิ่ งได้ ครอบคลุมประชาช นประมาณ 51 ล้านคน

โดยประชาช นแต่ละคนสามารถเข้าร่วมได้ 1 โครงการเท่านั้น

สำหรับโครงการเพิ่มกำลังซื้ อให้แ ก่ผู้มีบั ตรส วัสดิการแห่งรั ฐ ระยะที่ 3 กลุ่มผู้มีบัตรฯ

ประมาณ 13.65 ล้านคน จะช่วยเหลือค่ าซื้อสินค้ าจากร้ า นธงฟ้าร าค าประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น

และค่ าซื้อสินค้ าหรือค่ าบริการจากร้ านค้ าหรือผู้ให้บ ริการที่เข้าร่ วมโครงการคนละครึ่ง
ระยะที่ 3 จำ นวน 200 บาทต่ อคนต่อเ ดือน เป็นระย ะเ ว ลา 6 เดือน

หรือโ ครงการยิ่ งใช้ยิ่ งได้แ ทน จะต้องสล ะสิทธิการเป็นผู้มีบัต รฯ โดยขอให้นำบั ตรฯ

มาคื นที่กร มบัญ ชีกลางหรือสำ นักงานคลังจังหวัด ภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2564

เพื่อไม่ให้เกิ ดการรับสิ ทธิซ้ำซ้ อนระหว่างโครงการ ซึ่งการคื นบั ตรฯ

ดังกล่าวจะถือเป็นการสละสิ ทธิไม่สามารถรับสวั สดิการผ่านบัตรฯ ได้อีก หากผู้มีบัต รฯ

คืนบั ตรฯ หลังวันที่ 7 มิถุนายน 2564 จะไม่สาม ารถเข้าร่วมลงทะเบี ยนเข้าร่วมโค รงการคนละค รึ่ง ระยะที่ 3 และโค รงการยิ่ งใช้ยิ่ งได้

โฆษกกระทร วงการคลัง ย้ำว่า สำหรับผู้มีบั ตรสวั สดิก ารแห่งรั ฐ ที่สละสิ ทธิแล้ว

และประส งค์ลงทะเบี ยนเข้าร่ วมโคร งการคนละค รึ่ง ระยะที่ 3 ในวันที่ 14 มิถุน ายน 2564