ธนาคารออมสินปล่อยวงเงิ นสูงสุด 200,000ไ ม่มีงานทำก็กู้ได้ เอาไปลงทุนก่อนได้เลย

เงินทุนหรือเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ หรือเป็นค่าใช้จ่ ายที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ หรือชำระหนี้อื่นๆ สินเชื่ อที่สนับสนุนให้ประชาชนประกอบอาชีพ

หรือมีธุรกิจขนาดย่อมเป็นของตัวเอง โดยให้สินเชื่ อเพื่อเป็นเงิ นทุนหรือ ใช้ในการหมุนเวียนในการใช้จ่ายและชำระหนี้ต่างๆ

 

-วงเงิ นสูงสุด2แสนบาท

-ดอกเบี้ย0.5%-1.0%ต่อเดือน

-ใช้บุคคลหรือหลักทรั พย์ค้ำประกัน

-ผ่อนนาน 3 ถึง 8 ปี