ตรวจสอบสิทธิ ผู้ประกันตนมาตรา 40

1. กดคลิกเพื่อตรวจสอบสิทธิสถานะผู้ประกันตน ของท่าน

2. ทำการกรอกเลขบัตรประชาชน และรหัสยื่นยันที่เห็นบนหน้าจอ

3. กดตกลง

4. ระบบจะแสดงผลการได้รับสิทธิหรือไม่ได้รับสิทธิ หากได้รับสิทธิ

 

ตัวอักษรจะขึ้นสีเขียว ให้ท่านรีบดำเนินการผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชนของท่าน หากตรวจสอบแล้วขึ้นสถานะว่า ไม่ได้รับสิทธิ (ตัวอักษรจะขึ้นสีแดง) ให้ท่านรีบดำเนินการขอยื่นทบทวนสิทธิได้ที่สำนักงานประกันสังคม

 

การขอยื่นทบทวนสิทธิเพื่อรับเงินเยียวยา ม.33 ม. 39 และ ม.40

การทบทวนสิทธิเยียวยา มาตรา 33

ให้ผู้ขอยื่นกรอกแบบฟอร์มให้เรียบร้อย ลงลายมือชื่อ ระบุเลขบัตรประชาชนให้ชัดเจนถูกต้อง
หรือแนบสำเนาบัตรประชาชน พร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง นำแบบฟอร์มที่กรอกครบถ้วนแล้วไปยื่นได้ที่สำนักงานประกันสังคม กรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ทุกแห่งตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564

 

หลักฐานการยื่นทบทวนสิทธิ มาตรา 33

1. หลักฐานนายจ้าง
– สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล
– หลักฐานมอบอำนาจ
หลักฐานอื่นๆ เช่น หลักฐานที่แสดงว่าได้ประกอบกิจการใน 9 ประเภทกิจการ
2. ผู้ประกันตน
– สำเนาบัตรประชาชน

นำแบบที่กรอกครบถ้วนแล้วส่งมาทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงสำนักงานประกันสังคมที่สะดวก 29 จังหวัดสีแดงเข้ม (ยึดวันประทับตามไปรษณีย์เป็นสำคัญ) ทั้งนี้ เพื่อลดการเดินทางมาติดต่อยังสำนักงานประกันสังคม

สามารถยื่นได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง 31 ตุลาคม 2564 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1506 ให้บริการไม่เว้นวันหยุดราชการตลอด 24 ชั่วโมง

สำหรับ เงื่อนไขผู้ที่สามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ มีดังนี้..

ม. 33 ผู้ประกันตน ที่อยู่ใน 9 ประเภทกิจการ ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐในพื้นที่ 29 จังหวัด
ม. 39 ผู้ประกันตน ที่มีฐานทะเบียนเป็นผู้ประกันตนใน 29 จังหวัด เยียวยาภายในเดือนกรกฎาคม 2564
ม. 40 ผู้ประกันตน 13 จังหวัดแรก ที่สมัครภายใน 31 ก.ค. 2564 และจ่ายเงินภายในวันที่ 10 ส.ค. 2564
16 จังหวัดหลัง ที่สมัครและชำระเงินในวันที่ 3 ส.ค. 64