ตร.บุกบ้านป้าแต๋น แจ้งข้อหา แต่พบว่าไม่อยู่บ้าน

คนเฝ้าติดตามข่าวอย่างใกล้ชิด เมื่อเวล า 16.30 น. วันที่ 2 กันย ายน เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรกกตูมได้เดินทางไปที่บ้านนายไชย์พล วิภา หรือลุงพล บ้านกกกอก ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร และได้ถามหานางสมพร หล าบโพธิ์ หรือป้าแต๋น ภรรย าลุงพล และยังมีศักดิ์เป็นป้าของ ด.ญ.อรวรรณ วงศ์ศรีชา หรือน้องชมพู่ ที่เสี ย ชี วิ ตอย่างมีเงื่อนงำบนภูเหล็กไฟ บ้านกกกอก

โดยได้นำเอกสารซึ่งคาดว่าจะเป็นหมายเรียกให้ป้าแต๋น ไปพบพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรกกตูม สืบเนื่องจาก ปรากฏพย านหลักฐานและพฤติการณ์ในสำนวนการสอบสวนมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าป้าแต๋น

ได้ร่วมกระทำผิ ดกับผู้ต้องห า โดยร่วมกันกระทำการใด ๆ แก่น้องชมพู่ หรือสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบ น้องชมพู่ ก่อนการชั น สูตรเสร็จสิ้ น ในประการที่น่าจะทำให้การชั น สูตรหรือผลทางค ดีเปลี่ยนแปลงไปตามที่บัญญัติไว้ในประมวลก ฎหมายวิธีพิจารณาความอ าญ ามาตรา 150 ว่า

ผู้ใด กระทำการใดๆ แก่ศ-พ หรือ สภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบศ-พก่อนการชั น สูตรเสร็จ ในประการที่ น่าจะทำให้การชั น สูตร หรือ ผลทางค ดี เปลี่ยนแปลงไป เว้นแต่จำเป็น ต้องกระทำ เพื่อป้อ ง กันอันตรา ยแก่อนามัยของประชาชน หรือ เพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างอื่น

ต้องระวางโท ษ จ ำคุก ตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 2 ปี หรือ ปรับตั้งแต่ 10,000 – 40,000 บ าท หรือทั้งจำทั้งปรับ ถ้าการกระทำความผิ ดตามวรรคหนึ่ง เป็นการกระทำ โดยทุจริต หรือเพื่ออำพรางค ดี ผู้กระทำต้องระวางโท ษเป็น 2 เท่า ของโท ษที่กำหนดไว้ สำหรับความผิ ดนั้น

และยังเป็นการกระทำความผิ ดตามประมวลก ฎหมายอ าญ าตามมาตรา 83 ซึ่ง บัญญัติว่า ในกรณีความผิ ดใดเกิดขึ้นโดยการกระทำของบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไป ผู้ที่ได้ร่วมกระทำความผิ ดด้วยกันนั้นเป็นตัวการ ต้องระวางโท ษตามที่ก ฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิ ดนั้น

 

 

แต่เจ้าหน้าที่ พบเพียงลุงพลอยู่ภายในบ้าน แจ้งว่าป้าแต๋นไปนาไม่อยู่บ้าน เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้เดินทางกลับออกไป โดยไม่ได้ส่งหมายเรียกให้กับคนในบ้าน

อย่างไรก็ตาม ตร.ตามหา ป้าแต๋น คาดส่งหมายเรียกแจ้งข้อห า ค ดี น้องชมพู่ แต่พบไม่อยู่บ้าน