ผ่อนเงินต้น ดอกเบี้ย 6 เดือน

เปิดไทม์ไลน์แบบมีเงื่อนไข ลูกค้าธนาคารออมสินรัฐบาล รับสิทธิ์ชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยสูงสุด 6 งวด เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ธนาคารออมสินได้ออกการเลื่อนการชำระหนี้สูงสุด 6 ครั้ง (รวมการชำระหนี้) เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในช่วงเวลาที่ยากลำบาก คาดช่วยลูกค้ากว่า 750,000 รายที่มีสิทธิพักชำระหนี้ วงเงินเกิน 5 หมื่นล้านบาท

1 พร้อมมอบเงื่อนไขสำหรับลูกค้าที่มีสิทธิพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือน

2 ต้องเป็นลูกค้าสินเชื่อรายย่อยที่มีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน 200,000 บาท และไม่มีหลักประกัน

3 ได้รับผลกระทบ นำไปสู่การเลิกจ้าง เลิกจ้าง รายได้ไม่เพียงพอ ฯลฯ

4 ยกเว้นข้าราชการและพนักงานของรัฐวิสาหกิจ

5 ธนาคารจะระงับการผ่อนชำระสูงสุด 6 งวด

ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม 2564 เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการผ่อนชำระ จะมีการผ่อนชำระคืนตามเงื่อนไขเดิม

เงินต้นและดอกเบี้ยที่ถูกระงับจะรวมอยู่ในสัญญาเงินกู้การชำระเงินครั้งสุดท้าย

หรือข้อตกลงกับธนาคาร ทั้งนี้ระยะเวลาในการปรับตัวเพื่อการชำระหนี้ไม่เป็นการผิดนัดและจะไม่กระทบต่อสถานะเครดิตของลูกค้า

รวมถึงไม่มีดอกเบี้ยผิดนัดและกำหนดสิทธิในการลงโทษใด ๆ ธนาคารออมสินแบ่งความช่วยเหลือออกเป็นสองขั้นตอน โดยลูกค้าจะทยอยได้รับ SMS หรือการแจ้งเตือนที่แจ้งแอปพลิเคชัน MyMo

เพื่อให้ได้รับสิทธิ์ในการระงับหนี้ตามที่กำหนดผ่านแอปพลิเคชัน MyMo จนกว่ากระบวนการจะเสร็จสิ้น หากลูกค้าไม่มีแอปพลิเคชัน

สามารถดาวน์โหลดและลงทะเบียนได้ด้วยตัวเอง หรือติดต่อธนาคารออมสินของรัฐแต่ละสาขาในระยะแรกในวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 2 สิงหาคม